Resultaat van de enquete Katwijkerlaantracé van Rob Wessels.

Als u de respons zoals hieronder staat,  wilt downloaden select dan hier

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft u deelgenomen aan de enquête van de CDA-fractie over de varianten voor de bebouwing van het Katwijkerlaantracé. Hierin kon u aangeven welke variant in ‘uw’ deelgebied uw voorkeur zou hebben, en welke verbeteringen u eventueel nog in uw voorkeursvariant zou willen aanbrengen.

Hartelijk dank dat u de tijd heeft willen nemen om de vragenlijst in te vullen!

Met deze e-mail wil ik u informeren over de resultaten van de enquête.

Respons

Er zijn 400 enquêteformulieren verspreid in de drie deelgebieden van het Katwijkerlaantracé:

– deelgebied A (tussen Agaat en Ahornzoom);

– deelgebied B (tussen Zenobiagang en Nathaliegang);

– deelgebied C (tussen Milenagang en Nathaliegang).

52 omwonenden hebben de enquête ingevuld: de respons bedroeg daarmee 13 procent.

Uit deelgebied A zijn de meeste formulieren teruggekomen: 56 procent van de respondenten woont in dit gebied en 83 procent van hen heeft direct zicht op het deelgebied.

Hieronder kunt u meer lezen over de meest genoemde variant en reacties per deelgebied.

Deelgebied A (tussen Agaat en Ahornzoom)

Wanneer het gebied ten zuiden (Agaat; Aquamarijn) en ten noorden (Ahornzoom; Goudenregenzoom) van deelgebied A worden opgeteld, wordt variant B genoemd als meest gewenste variant (48 procent). Opvallend is dat de voorkeuren ‘kruislings’ liggen: zuid kiest meer voor variant B (67 procent), noord voor A (57 procent). De belangrijkste redenen om voor variant A te kiezen zijn gelegen in de omvang van de speelruimte/het ‘trapveldje’, de centralere ligging van de parkeerplaatsen voor de buurt en het uitzicht van sommige omwonenden op een groenstrook in plaats van op bebouwing.

Als in het totaalbeeld naar de voorkeur voor variant B wordt gekeken, dan zijn de belangrijkste redenen om hiervoor te kiezen ten opzichte van de originele variant:

 1. Omgang met parkeerdruk;
 2. Doorstroming van het verkeer;
 3. Veiligheid van het ‘trapveldje’ voor de jeugd i.v.m. verkeersstroom;
 4. Betere scheiding tussen trapveldje en geparkeerde auto’s i.v.m. mogelijke schade;
 5. Betere overgang tussen bebouwing en groen.

Als belangrijkste tip bij de meest gekozen variant geven de respondenten mee dat de voor een betere doorstroming van het verkeer de in- en uitgang tussen Agaat en Edelsteensingel moeten worden verbreed zodat auto’s elkaar gelijktijdig kunnen passeren in plaats van om-en-om.

Deelgebied B (tussen Zenobiagang en Nathaliegang)

Van het totaal aantal respondenten komt 23 procent uit deelgebied B. Deze respondenten bevinden zich allen aan de zuidzijde (Zenobiagang; Zerlinagang) en van hen heeft 58 procent (zeker) direct zicht op het deelgebied. Ditzelfde percentage kiest voor variant E als de meest gewenste, met als belangrijkste redenen:

 1. Ruimte voor/behoud van een speelveldje voor de jeugd;
 2. Behoud van verkeersluwe woonomgeving;
 3. Behoud van groen.

Veel omwonenden van dit deelgebied vrezen voor parkeer- en verkeersoverlast in hun woonomgeving, maar koppelen dit niet duidelijk aan een ‘betere’ variant. Als suggestie wordt een onderzoek voorgesteld naar een ‘parkeerterrein in betonnen doorgroeiblokken met gras’, zodat het groene karakter zoveel mogelijk behouden blijft. Daarnaast pleit men om niet of minder hoog te bebouwen.

Als belangrijkste tip bij de meest gekozen variant geven de respondenten mee dat de aansluiting van het parkeerterrein op de bestaande parkeerterreinen aan de Nathalie- en Suzannegang beter uitgewerkt kunnen worden dan de gemeenten nu in het plan heeft gedaan.

Deelgebied C (tussen Milenagang en Nathaliegang)

21 procent van de respondenten is woonachtig in deelgebied C: 91 procent daarvan woont aan de zuidzijde (Jessicagang; Lucillegang; Mariscagang; Milenagang; Juweellaan). In totaal heeft 55 procent (zeker) direct zicht op het deelgebied. In dit deelgebied is variant C met 45 procent het meest gekozen, met als belangrijkste redenen:

 1. Het aantal verkeers- en vervoersbewegingen door de wijk;
 2. Minder parkeeroverlast;
 3. Behoud van en meeste uitzicht op groen.

Men hoopt dat een recreatieplek voor de jeugd behouden blijft. Als belangrijkste tip bij de meest gekozen variant geven de respondenten mee dat het te bouwen pand zo ver mogelijk ‘naar achteren’ wordt geplaatst.

Algemeen beeld

Het valt op dat de genoemde bezwaren tegen het originele plan (of de argumenten vóór een meest genoemde variant) in de drie deelgebieden overeenkomen. Men hoopt vooral op het behoud van de landelijke, groene uitstraling van de wijk. Wanneer men aangeeft in alle gevallen tegen bebouwing te zijn, wordt dit ook gekoppeld aan de genoemde punten, en sommige bewoners zijn bang voor waardevermindering van hun eigen woning wanneer de nieuwbouw te dicht bij hun woning verrijst. Daarnaast vindt men het onbegrijpelijk dat een nieuw project wordt gebouwd terwijl er veel leegstand is in de stad.

Vervolg

Wat doen wij nu met uw inbreng?

Als het goed is heeft u als omwonende van het Katwijkerlaantracé vorige week een brief van de gemeente Zoetermeer ontvangen over het vervolg van het Katwijkerlaantracé. In die brief laat het college van B&W wel weten dat het inmiddels een keuze heeft gemaakt in de varianten voor de bebouwing van de drie deelgebieden van het tracé, maar geeft het niet aan welke keuze dat dan is. Dat vinden wij vreemd. Ook de gemeenteraad is (op dit moment) nog niet altijd medegedeeld welke keuze het college heeft gemaakt.

Maar niet het college van B&W gaat over de definitieve keuze, maar de gemeenteraad! Op 4 april a.s. staat de eerste bespreking van het Katwijkerlaantracé gepland in de gemeenteraadscommissie. Op een latere datum zal over dat onderwerp worden besloten tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Bij die besprekingen in de gemeenteraadscommissie en tijdens die gemeenteraadsvergadering neemt de CDA-fractie de bovenstaande resultaten van de enquête mee. Wij hechten sterk aan de mening en de voorkeuren van degenen die direct te maken hebben met het Katwijkerlaantracé: u dus.

Dat wil niet zeggen dat wij bij onze standpuntbepaling niet ook naar andere aspecten moeten kijken. Ook zaken als woningbehoefte, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, financiën en dergelijke zijn bij die beslissing van belang. Maar wij laten uw stem daarbij wel zwaar meewegen.

Tot slot

Als CDA-fractie zijn we blij dat u uw mening heeft willen geven over de plannen ten aanzien van het Katwijkerlaantracé. Wij hopen ook dat u het gevoel heeft dat u uw stem nu luider heeft kunnen laten horen. Mocht u nog vragen hebben over de enquêteresultaten of over het CDA, neemt u dan gerust contact met mij op.

Nogmaals dank voor uw deelname aan onze enquête!

Met vriendelijke groet,

namens de Zoetermeerse CDA-fractie,

Rob Wessels (CDA)

gemeenteraadslid  |  lid commissie Samenleving

CDA-fractie gemeenteraad Zoetermeer

06 – 8178 6031

robwessels@raadzoetermeer.nl

http://www.CDA.nl/Zoetermeer