Uitnodiging van de Gemeente

De gemeente Zoetermeer heeft de omwonenden van de Katwijkerlaantracé uitgenodigd voor een samenspraakavond op 9 juli 2015. Dus midden in de vakantieperiode als veel mensen weg zijn.

De heer Wil van de Krogt heeft alvast een lijstje naar de gemeente gestuurd met een aantal vragen.

Voor een overzicht zie brief aan college.

Samenspraak

De gemeente heeft in haar antwoordbrief een samenspraaktraject toegezegd. Dit traject is met die bewoners die concrete aandachtspunten hebben ingediend tijdens de presentatie van Dura Vermeer in april 2014.
Alle omwonenden van de Katwijkerlaantracé hebben geen enkele reactie op de ingediende reacties ontvangen, dus weten niet wat de concrete aandachtspunten zijn.
Ter info een stukje uit het Streekblad van 4 juni 2015 hieronder.

Wilt U het groter bekijken muisklik op plaatje.

samenspraak_gem-ZTM

Voor downloaden activeer onderstaande link.

samenspraak-gem-ZTM

 

Memo gemeente Zoetermeer over ontbinding contract Katwijkerlaantracé

Aan: De leden van de gemeenteraad
Van: Het college/wethouder Kuiper

Onderwerp: Evaluatiegesprek ontbinding koopovereenkomst Katwijkerlaantracé
Datum: 22 mei 2015

De gemeente heeft voor de ontwikkeling van het woon-zorgcomplex op het Katwijkerlaantracé een aanbestedingsprocedure gehouden waarbij Dura Vermeer (hierna Dura) winnaar is geworden. Na het afronden van de aanbesteding is op 6 maart 2014 de koop- / realisatie-overeenkomst tussen de gemeente en Dura getekend. In deze overeenkomst is een voorwaarde opgenomen dat Dura binnen een gestelde termijn overeenstemming moet bereiken met de door de gemeente geselecteerde zorgaanbieders Middin en Fundis over de huur van de woonzorgeenheden. Ondanks diverse gesprekken tussen alle betrokken partijen is het Dura en de zorgaanbieders niet gelukt om voor de gestelde termijn van 1 maart 2015 overeenstemming te bereiken over de huurovereenkomsten. Hierdoor is de koopovereenkomst tussen de gemeente en Dura ontbonden. In de raadscommissie van 30 maart 2015 is door de wethouder aangegeven dat op 15 april 2015 met de betrokken partijen een evaluatiegesprek zou plaatsvinden en dat hij de conclusies van dit gesprek nog wil delen met de Commissie. In dit memo worden de conclusies van dit gesprek gedeeld.

Tussen Dura en de zorgaanbieders Vierstroom en Middin zijn verschillen van inzicht ontstaan over het opleveringsniveau en de inrichting van de zorgwoningen. Het komt er kort gezegd op neer dat Dura uitging van de oplevering van casco zorgwoningen voor intramurale zorg terwijl Vierstroom en Middin uitgingen van een hoger opleveringsniveau. Tijdens het evaluatiegesprek hebben alle partijen de gelegenheid gekregen om aan te geven waarom het niet is gelukt om het Katwijkerlaantracé tot ontwikkeling en realisatie te brengen.

Een aanbestedingsprocedure waarbij ook zorgpartijen betrokken zijn als toekomstige afnemer is een ingewikkelde vorm van aanbesteding. Het gaat hierbij niet alleen om het feit dat er meerdere partijen betrokken waren bij de aanbesteding (gemeente, inschrijvers en zorgpartijen) maar ook om de communicatie, waarvoor in een aanbesteding strenge eisen gelden. Het contact tussen de gegadigden van de aanbesteding en de zorgpartijen mocht uitsluitend via de gemeente verlopen. Alle gegadigden dienden op hetzelfde moment gelijke informatie te krijgen zodat er onderling geen sprake kon zijn van een informatievoorsprong. De communicatie is dan complex. Er is een misverstand geslopen in de opleveringslijsten en welke partij wat betaalt. Hierdoor is de discussie over het al dan niet casco opleveren ontstaan. Alle partijen hadden dat moeten zien, maar dat is helaas niet gebeurd. Het werd pas duidelijk na het sluiten van de koopovereenkomst. De gemeente heeft tijdens de gunningsfase van de aanbesteding de zorgpartijen wel de gelegenheid gegeven om het ingediende plan van Dura te beoordelen. Middin en Fundis hebben toen het plan van Dura goedgekeurd.

Op grond van de aanbesteding en de getekende koopovereenkomst was Dura de contractspartij van de gemeente en als zodanig de eerste gesprekspartner. De gemeente heeft de indruk dat Dura en de zorgpartijen intensief met elkaar naar oplossingen hebben gezocht. De gemeente heeft ook de ruimte voor deze gesprekken geboden en diverse malen de termijn van de koopovereenkomst verlengd. In december 2014 is de balans opgemaakt. Er was toen nog een gat tussen partijen, maar ze waren nog wel met elkaar in gesprek. Het doorrekenen van de kosten en opbrengsten is een moeizaam en langdurig traject. Dat geldt in het bijzonder als het gebouw wordt aangepast en opnieuw technisch moet worden onderzocht en berekend. De gemeente was bereid om de in de overeenkomst gestelde termijn te verlengen en heeft tevens aangeboden om -passend binnen de Europese aanbestedingsregels- een bijdrage van maximaal € 200.000,– toe te kennen. Dura heeft gesprekken gevoerd met een belegger om te komen tot een financieel haalbaar plan. Hierbij speelt mee dat het aanvangsrendement van commerciële beleggers hoger is dan het rendement waarmee de corporaties rekenen. Hierdoor kunnen corporaties genoegen nemen met een lagere huur. De corporaties konden en/of wilden echter niet investeren in een woonzorgzone aan het Katwijkerlaantracé. Helaas bleek in februari 2015 dat partijen niet nader tot elkaar waren gekomen en was er geen sprake van een haalbaar plan.

Tijdens het evaluatiegesprek zijn partijen tot de conclusie gekomen dat er diverse oorzaken zijn aan te wijzen die in samenhang met elkaar van invloed zijn geweest op het mislukken van de aanbesteding:
–  Het was een complexe aanbesteding waarbij aan de inschrijvers werd gevraagd om een    divers maar ook uiteenlopend programma te ontwikkelen van zorgwoningen, levensloopbestendige appartementen voor de sociale en vrije sector huur, alsmede voor de koop en eengezinswoningen met grote invloed voor kopers. Er werd een hoog ambitieniveau gevraagd en de publieke en politieke omgeving vereiste een hoge mate van invloed, die in een nog te doorlopen participatietraject zou worden aangeboden. Dat moest allemaal in één pakket worden aangeboden bij de inschrijving van de aanbesteding.
–   De communicatie verliep moeizaam vanwege de strenge eisen voor deze aanbesteding.
–   De betrokken partijen hebben elkaar lang vastgehouden, gedreven door het zoeken naar
oplossingsmogelijkheden, waarbij de onmogelijkheden steeds verder naar de achtergrond
wegzakten en het hele proces om er gezamenlijk toch uit te komen uiteindelijk erg lang  duurde.
–   De zorgaanbieders hanteerden als uitgangspunt dat de huur van de woningen niet boven het niveau van de sociale huur mocht komen. Gelet op de wellicht toekomstige scheiding van wonen en zorg zou deze sociale huurprijs ook voldoende moeten zijn voor financiering van de kosten voor de afwerking van het gebouw.
–   De corporaties waren niet bereid om te investeren in een woonzorgzone aan het Katwijkerlaantracé.
–   De zorgaanbieders vonden dat het aanbod van Dura uiteindelijk niet paste in de door hen gestelde prijs-kwaliteitverhouding, maar ook niet in hun risicobeheersing voor de toekomstige veranderingen in de zorg.

Het college ziet een volwaardige woonzorgzone aan het Katwijkerlaantracé als een belangrijke
maatschappelijke toevoeging waarvan de realisatie wegens de behoefte nu nodig is, maar, ook gelet op tijdelijk gehuisveste zorginstellingen elders in de stad. De gemeente zal daarom de komende tijd eerst zo veel mogelijk met de nu betrokken partijen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om toch tot een ontwikkeling van het gewenste woonzorgprogramma op het Katwijkerlaantracé te komen. Een eerste stap hiertoe is dat het college het participatietraject naar zich toe haalt. Het college is voornemens om in de komende maanden de bewoners actief en vooraf te betrekken bij de ontwikkeling en met hen te praten over de eerder aangegeven kritische punten en mogelijke oplossingen. Het college zal de raad actief informeren over het proces en de resultaten van het participatietraject.

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:
Naam : De heer Michel Groenendijk :
Telefoonnummer : 079 – 346 9406
E-mailadres : m.groenendijk@zoetermeer.nl

Hieronder kunt u de memo downloaden.

Memo_evaluatiegesprek_ontbinding_koopovereenkomst_Katwijkerlaantrace